WWR i KS

Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Kształcenie Specjalne

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zasady prowadzenia i organizacji WWR oparte są na Rozporządzeniu MEN(04.04.2005 r. i in.) . Zajęcia wczesnego wspomagania organizowane są w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju deficytami, z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością. WWR to forma pobudzania rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka oraz niwelowania/ minimalizowania czynników zakłócających rozwój. Terapia obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności (od pierwszych tygodni życia) do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w sposób indywidualny (8 godzin w miesiącu) i są nieodpłatne. W procesie terapeutycznym uczestniczą Rodzice. Dzieci korzystają z pomocy specjalistów na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne (m.in. NPPP „Mały Książę” w Chrzanowie, ul. Szpitalna 1).

Przedszkole „100 bajek” w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oferuje wsparcie w zakresie:

  • logopedii (terapia mowy)
  • neurofizjoterapii (rehabilitacja ruchowa)
  • terapii zajęciowej (pedagogiczno – psychologicznej)
  • terapii SI (integracja sensoryczno – motoryczna)

Zapewniamy atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa oraz zaangażowanie i profesjonalne podejście pracujących w zespole specjalistów (zob.Terapeuci).

Jeżeli dostrzegają Państwo w rozwoju swojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś budzi niepokój czy wątpliwości, prosimy o kontakt. W Centrum Terapii „Mały Książę” działającymna terenie Przedszkola uzyskacie Państwo poradę, możliwość pełnej diagnozy dzieckaoraz niezbędną interwencję.

 

 

Zapraszamy także do naszego Centrum Terapii Miofunkcjonalnej. http://terapiamiofunkcjonalna.pl/  

Kształcenie Specjalne

Wsparcie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, realizowane jest zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu i w ramach obowiązujących przepisów prawa (podstawa programowa wychowania przedszkolnego, rozp. MEN). Zajęcia odbywają się codziennie w zależności od wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka w czasie od 15 – 30 minut. Forma zajęć dostosowana jest do potrzeb dziecka i przeprowadzana jest indywidualnie lub grupowo z udziałem nauczyciela prowadzącego, oligofrenopedagoga, terapeuty i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zapoznaj się z naszą misją