WWR i KS

Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Kształcenie Specjalne

W naszych placówkach realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i orzeczenia o kształceniu specjalnym.

 Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, które przysługują dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi. Najczęstsze problemy, przez które, dzieci mają potrzebę korzystania z takich zajęć, to:

– uszkodzenie wzroku (niedowidzenie)
– uszkodzenie słuchu (niedosłyszenie)
– zaburzenia ze spektrum autyzmu
– znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej
– niepełnosprawność umysłowa
– opóźnienie rozwoju mowy
– nieprawidłowości rozwoju ruchowego
– ogólne spowolnienie rozwoju

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu pójścia do szkoły.

Podstawą przyjęcia dziecka na bezpłatne zajęcia terapeutyczne jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą od 1 lutego 2017 r. wydają wyłącznie zespoły opiniujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

Specjalistyczne zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka i rodziny. Praca opiera się na indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju opracowany przez specjalistów. Zajęcia realizowane są indywidualnie i w grupach 2-3 osobowych. W wymiarze od 4- 6 godzin miesięcznie.

Nasze placówki oferują:

– Terapię psychologiczną
– Terapię pedagogiczną
– Terapię logopedyczną
– Rehabilitację ruchową
– Terapię integracji sensorycznej

Zapraszamy także do naszego Centrum Terapii Miofunkcjonalnej. http://terapiamiofunkcjonalna.pl/  

 

Kształcenie specjalne realizujemy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wydawane również przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne.

Warunki edukacji, wychowania i opieki w przedszkolu zostają dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, które są określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

W ramach kształcenia specjalnego zapewniamy:

– realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
– warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;
– inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
– integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
– przygotowanie dziecka do samodzielności

Zapoznaj się z naszą misją