100 Bajek

Terapie indywidualne

Pomoc psychologiczna

W ramach pomocy psychologicznej można skorzystać z następujących form:

 • Diagnoza i praca z dziećmi zaburzonymi w sferze behawioralno-emocjonalnej
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami procesów poznawczych
 • konsultacje psychologiczne indywidualne
 • konsultacje psychologiczne małżeńskie oraz dla par
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne

Pomoc pedagogiczna

Diagnoza

W ramach diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 0 do 12 roku życia (7 r.ż. dla dzieci w normie intelektualnej), wykorzystywany jest profil psychoedukacyjny. Dokonywana jest całościowa ocena funkcjonowania dziecka w następujących sferach:

Obszar rozwoju

 • naśladownictwo
 • percepcja
 • motoryka mała
 • motoryka duża
 • czynności poznawcze
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • komunikacja: mowa czynna

Obszar zachowań

 • mowa
 • reakcja na bodźce
 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 • zabawa i zainteresowanie przedmiotami
 • reakcja na bodźce – wrażliwość sensoryczna – analiza szczegółowa

Przeprowadzenie diagnozy wymaga minimum 5 spotkań 30 minutowych.

W zależności od potrzeb wykorzystywane są również inne pedagogiczne narzędzia diagnostyczne, w tym:

 • kwestionariusz diagnostyczny J. Tomczak, R. Ziętara (SP)
 • skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz
 • kwestionariusz w kierunku ADHD
 • kwestionariusze programu Sensor komplex
 • analiza rysunku dziecięcego (test rodziny, test drzewa)
 • obserwacja

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna prowadzona jest w gabinecie pedagogicznym według opracowanego dla poszczególnych osób indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w trakcie rozmowy z rodzicami w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Terapia pedagogiczna trwa 30 minut.

W ramach terapii pedagogicznej prowadzimy zajęcia terapeutyczne z dziećmi/młodzieżą:

 • z ADHD/ADD
 • z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią
 • z zaburzeniami emocjonalnymi
 • z problemami szkolnymi, z brakami edukacyjnymi
 • z niepełnosprawnymi intelektualnie
 • wymagającymi wspomagania rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej
 • z zaburzeniami lateralizacji , w orientacji z przestrzeni
 • z zaburzeniami rozwoju i opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

W ramach zajęć terapeutyczno-reedukacyjnych w zależności od rodzaju dysfunkcji/zaburzenia wykorzystywane są różne metody wspomagania rozwoju:

 • ruch rozwijający W. Sherborne
 • program aktywności Knillów
 • metoda Domana
 • kinezjologia edukacyjna Dennnisona
 • elementy integracji sensorycznej
 • ćwiczenia rozwijające kompetencję emocjonalną
 • ćwiczenia rozwijające percepcję, stymulację zmysłów
 • program M. Frostig
 • dyktanda graficzne
 • masaż Shantali
 • dotyk i komunikacja Knill
 • program komputerowy „Porusz Umysł”
 • poranny krąg – stymulacja polisensoryczna
 • techniki socjoterapeutyczne
 • programy profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci z ADHD

Terapia grupowa

W ramach terapii grupowej zajęcia prowadzone są w małych grupach (do 5 osób). Zajęcia prowadzone są na terenie Niepublicznego Przedszkola „Sto Bajek”.

W ramach terapeutycznych oddziaływań grupowych wykorzystywane są następujące formy:

 • arteterapia (muzykoterapia, plastykoterapia, choreoterapia, teatroterapia) – zajęcia wykorzystujące różne formy sztuki i artystycznej twórczości dziecka, wykorzystywana jest forma terapii ruchem, tańcem, muzyką, teatrem, również aktywnością plastyczną (ceramika, malarstwo, farby witrażowe, de coupage i wiele innych)
 • wspomaganie rozwoju społecznego – umiejętność wyrażania swoich myśli, swojego zdania, realizacja siebie w grupie, budowanie poczucia własnej wartości
 • praca nad uczuciami – wspomaganie rozwoju emocjonalnego, nauka wyrażania i nazywania swoich uczuć i emocji, nauka współdziałania w grupie, rozwój kompetencji komunikacyjnych
 • warsztaty prowadzone metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne (grupy: dziecko-dziecko, dziecko-rodzic)

Pomoc logopedyczna

Diagnoza

Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę globalnego rozwoju osobowości dziecka. Dzięki rozumieniu mowy poznaje otaczający go świat. Bardzo istotne jest więc aby mowa rozwijała się w sposób harmonijny i zgodny z ogólnym rozwojem dziecka.

Terapię logopedyczną poprzedza diagnoza, która określa problem danego pacjenta. Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest na wystandaryzowanych testach do badania mowy dostosowanych do wieku oraz możliwości rozwojowych dziecka. Wczesna diagnoza problemów logopedycznych pozwala na szybsze i skuteczniejsze zniwelowanie problemów z wymową zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole. Badanie mowy pozwala stwierdzić prawidłową wymowę głosek wypowiadanych w izolacji oraz sprawność narządów artykulacyjnych badanej osoby.

Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest już wśród dzieci 3 – letnich, poprzez dzieci uczęszczające do przedszkola, uczniów w młodszym wieku szkolnym, młodzież i dorosłych.

Wykonując takie badanie sprawdzamy u dziecka:

 • zasób słownictwa
 • poprawność wymowy poszczególnych głosek
 • sprawność i budowę narządów artykulacyjnych
 • słuch fonematyczny
 • umiejętność powtarzania
 • wykonujemy orientacyjne badanie słuchu

Pacjent otrzymuje wstępną diagnozę oraz przykładowy wstępny zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu.

Terapia indywidualna

Terapią logopedyczną obejmujemy dzieci już od 3 roku życia, które mają problemy z komunikacją, dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz młodzież.

Terapia logopedyczna w naszym centrum dostosowywana jest indywidualnie do każdego pacjenta i wady wymowy jaka została u niego zdiagnozowana.

Celem terapii logopedycznej jest:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie wady wymowy
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy

Terapia logopedyczna w naszym centrum dostosowywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Ćwiczenia uatrakcyjniane są kolorowymi i ciekawymi pomocami logopedycznymi. W trakcie takich zajęć dziecko poprzez zabawę kształtuje prawidłową wymowę i wzbogaca swoje słownictwo.

Każdorazowo zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń oddechowych kształtujących prawidłowy tor oddechowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Kolejnymi ćwiczeniami są ćwiczenia usprawniające narządy mowy przygotowujące do prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek.

Każde takie ćwiczenia obejmują kolejno:

 • ćwiczenia mięśnia okrężnego warg
 • ćwiczenia języka
 • ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia te są zróżnicowane ze względu na poszczególne zaburzenia językowe. Po wstępnej fazie ćwiczeń przechodzimy do ćwiczeń właściwych wywołujących i utrwalających zaburzone głoski. Do tego rodzaju zajęć używane są zróżnicowane pomoce logopedyczne takie jak np. domina obrazkowe, gry planszowe, logopedyczne rybki i wiele innych ciekawych i kolorowych ćwiczeń dzięki, którym dziecko nie odczuwa ciężaru żmudnych i długotrwałych ćwiczeń. Po każdych zajęciach pacjent otrzymuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu.

Terapia grupowa

W naszym centrum prowadzimy również grupową terapię logopedyczną, w której może brać udział od 2 do 5 dzieci jednocześnie. Zajęcia takie mają formę zabawy. Dzieci wzajemnie ze sobą współpracują, wymyślają ćwiczenia, które nawzajem wykonują. Do takiej terapii dzieci dobierane są według wad wymowy jakie są u nich zdiagnozowane. Zajęcia takie są dla pacjentów bardzo ciekawe, dają im możliwość poznania innych osób borykających się z takimi samymi trudnościami jak oni oraz nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie.

W trakcie zajęć dzieciaki spędzają miło i atrakcyjnie czas nie zapominając o najważniejszym ćwiczą narządy artykulacyjne, które są niezbędne do prawidłowej wymowy oraz szereg innych ćwiczeń korygujących wadę wymowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Państwa pociechy na pewno nie będą się nudzić!