Projekty UE

Śląsk


W związku z realizacją projektu pt. Żłobek 100 bajek – opieka nad dziećmi, wsparcie dla rodziców” Nr : WND-RPSL.08.01.03-24-0791/17-003 współfinansowanego z Unii Europejskiej  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 01 grudnia  2018r. Centrum Edukacji Monika Lorek-Sędzielowska rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu ma na celu stworzyć warunki do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub opieką nad dzieckiem do lat 3. Wsparciem zostanie objętych 29 rodziców (28 Kobiet i 1 Mężczyzna) z terenu miasta Sosnowiec i gminy Jaworzno.  Projekt przeznaczony dla osób dorosłych, które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Projekt umożliwi im powrót na rynek pracy poprzez stworzenie miejsc w żłobku 100bajek oraz zapewnienie opieki ich dzieciom w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. Centrum Edukacyjne Monika Lorek-Sędzielowska stworzy szczególne warunki dla najmłodszych dzieci, aby dzieci znajdowały się w stabilnym, bezpiecznym i przewidywalnym środowisku. Pozwoli to ich rodzicom oraz opiekunom na zaplanowanie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W ten sposób rodzice będą mieć pewność, że pozostawiają swoje dziecko w placówce, do której mają zaufanie i która gwarantuje dobrą opiekę.

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa Śląskiego (w przypadku osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa Śląskiego). Grupę docelową stanowi 29 osób (28 Kobiet i 1 Mężczyzna) z terenu gminy Jaworzno i miasta Sosnowiec, które kwalifikują są do jednej z poniższych grup:

– osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3 (25 osób)
– osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3  (4 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)

Wsparcie wynikające z celu głównego projektu adresowane jest do rodziców/opiekunów dla, których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. Są to osoby w różnym wieku i wykształceniu zamieszkujące zarówno tereny wiejskie jak i miejskie. Dodatkową barierą jest brak infrastruktury związanej z zapewnieniem opieki instytucjonalnej ich dzieciom w pierwszych latach życia (przed okresem przedszkolnym), dlatego nie mogą płynnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub nie mają możliwości wejścia na rynek pracy, są bierne zawodowo.

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji (Pobierz)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Pobierz)
  2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami (Pobierz)

 

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa (Pobierz)
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pobierz)
  3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (Pobierz)

 

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu  Jaworzno, ul. Piłsudskiego 86

 

Wartość dofinansowania projektu: 884 495,70PLN

Wartość projektu ogółem: 1 005 108,75 PLN