100 Bajek

Projekt UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat -WND-RPSL.08.01.03-24-0791/17-003  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   CENTRUM EDUKACJI, MONIKA LOREK-SĘDZIELOWSKA  zaprasza do złożenia oferty na  remont pomieszczenia przylegającego do Żłobka 100 Bajek w Jaworznie, przy ul. Piłsudskiego 86  zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

 

 1. Zamawiający:

Centrum Edukacji, Monika Lorek-Sędzielowska,

z siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Stara Huta 1,

NIP 628 112 81 13

Tel.609 773 484

Projekt  WND-RPSL.08.01.03-24-0791/17-003

Tytuł projektu

Żłobek 100 bajek – opieka nad dziećmi, wsparcie dla rodziców

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozjowu Regionalnego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

III.          Osoba uprawniona do kontaktów:

Monika LorekSędzielowska, tel. 609 773 484, mail monikalorek@gmail.com

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

– zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  adaptacja i dostosowanie pomieszczenia  przy żłobku 100 Bajek w Jaworznie, ul. Piłsudskiego 86 na potrzeby dzieci do lat 3 (zgodnie wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)  Prace będą prowadzone w obiekcie  przy ul. Piłsudskiego 86 w Jaworznie.

 

 

ADAPTACJA POMIESZCZENIA

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  8 szt

2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy 2szt

3.Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 3 wyloty w puszce szt 7

 1. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 45

5.Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24˙mm2-przewód YDYp3x1,5 45/750V m 45

 1. Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips – cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5˙mm2 szt 3
 2. Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips – cement, 1 wylot szt 11
 3. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 4
 4. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach szt 2
 5. Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy-ŁP1 szt 2

11 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących kpl 8

 1. Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe-LED 50W szt 8

ROBOTY ADAPTACYJNE

 1. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1
 2. Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, balkonowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi-SZKŁO P 2 m2
 3. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach                        75 m2
 4. Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL˙DL-80             165,592 m2
 5. Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm 75 m2
 6. Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa 75 m2
 7. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 75 m2
 8. malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne-ANALOGIA-LAKIER BEZBARWNY 75 m2
 9. Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 20˙cm 45,296m2
 10. Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za drugą warstwę płyt     45,296 m2
 11. Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 45,296 m2
 12. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm 45,296 m2
 13. Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)  45,296 m2
 14. Wykonanie i podłączenie ogrzewania co do pomieszczenia powierzchnia 45 m2

 

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

Podpisanie umowy: 24.10.2018

Termin realizacji : 25.10.2018-15.11.2018

UWAGA!
Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do wykonania prac adaptacyjnych w ciągu 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy uwzględniając, że prace mogą być prowadzone popołudniami w godz. od 17.00 (po zamknięciu żłobka ) do 21.00 (prace głośne z uwagi na ciszę nocną) lub od 17.00 (po zamknięciu żłobka) do 6:00 w przypadku prac cichych oraz w weekend uwzględniając godziny ciszy w budynku.

VII.         Warunki płatności:

Do uzgodnienia.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 • nie podlegają wykluczeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór),

 

 • nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór),

 

Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy  znajdującego się w załączniku do Formularza ofertowego, załączonego do niniejszego zapytania.

 

 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór).

 

 1. Ocena spełniania wymogu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń.

 

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 • Sposób obliczenia ceny:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
 2. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

 • Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
 • Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów
 • Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
 • Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka).
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach.
 • Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
 • Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
 • Przesłanki odrzucenia oferty:

– jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego

-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

– zostanie złożona po terminie składania ofert,

– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

– nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

 

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena – 100%.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru: K = (A/B) x 100 pkt, gdzie:

K – liczba punktów wyliczona dla danej oferty,

A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,

B – cena brutto badanej oferty.

 1. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2018  do godziny 12.00 w formie papierowej bezpośrednio w siedzbie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac adaptacyjnych w Złobku 100 Bajek  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat -WND-RPSL.08.01.03-24-0791/17-003   lub w formie elektronicznej na adres: monikalorek@gmail.com