100 Bajek

Projekt UE

Realizacja projektu Rozbudowa i modernizacja obiektu, zakup wyposażenia – na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 zorganizowanej w formie Klubu Dziecięcego.

Projekt objął rozbudowę, częściową adaptację i doposażenie istniejącego obiektu oraz jego infrastruktury wyłącznie na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej w formie klubu dziecięcego. Tak więc obok funkcji opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla starszych dzieci będą realizowane przez Centrum Edukacji dodatkowe usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego. Wszystkie zamierzone działania zostaną wykonane w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Propozycja zwiększenia usług o opiekę nad dziećmi do lat 3 wynika z aktualnie ograniczonej liczby miejsc w miejscowym środowisku -w stosunku do zapotrzebowania. Przygotowane zostaną miejsca dla 20 dzieci z wymienionej grupy wiekowej. W zasadniczym stopniu stworzy to warunki młodym matkom do aktywizacji zawodowej, gwarantując prawidłowy rozwój dziecka i umożliwi specyficzną dla tego wieku adaptację społeczną. Priorytet w przyjęciach do Klubu dla dzieci młodych matek zamierzających pracować i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej a także niska odpłatność – umożliwią obniżenie liczby bezrobotnych i pośrednio zmniejszenie osób zagrożonych ubóstwem.Wg „Prognozy ludności dla powiatów małopolski na lata 2010-2020” /UM Woj.Małopolskiego/ – w powiecie chrzanowskim w 2015 r. liczba ludności w grupie wiekowej 0-14 wzrośnie o 14,1%, a w 2020 r. o 14,9 %. Ponadto utworzone zostaną 3 dodatkowe stałe miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy dla personelu fachowego. Niezależnie od tego planuje się zatrudnianie 1 osoby w wymiarze 0,5 etatu jako pracownika kuchni. Zatrudniona kadra opiekunek posiadać będzie wymagane uprawnienia oraz kierunkową praktykę zawodową. Tym samym znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie osoby, dla których aktualnie brakuje ofert na rynku pracy. Osoba zatrudniona w kuchni również będzie spełniać określone właściwymi przepisami wymogi fachowe i zdrowotne. Realizacja projektu spełni oczekiwania rodziców małych dzieci w zakresie wzrostu liczby miejsc codziennej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz częściowo zniweluje istniejące braki w tym zakresie w najbliższym otoczeniu.

Rozbudowę zakończyliśmy 28 sierpnia 2014 odbiorem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie.

Budynek po zakończonym projekcie wygląda tak:

Projekt UE