O nas

Nasza Misja

O Nas

Dyrektor i założyciel Centrum Edukacji Monika Lorek-Sędzielowska rozpoczęła swą działalność związaną z dziećmi już w 1999 roku, kiedy to prowadziła zajęcia rytmiczne dla dzieci w wielu placówkach przedszkolnych i szkolnych w Małopolsce i nie tylko. To doświadczenie pozwoliło jej podjąć śmiały i odważny krok w postaci założenia swojej pierwszej placówki przedszkolnej w 2006 roku pod adresem Stara Huta 1 w Chrzanowie, gdzie mieści się siedziba jej firmy. Budynek w międzyczasie przeszedł gruntowny remont oraz został znaczenia powiększony, dzięki czemu powstał w nim także nasz pierwszy Klub Dziecięcy. Drugą, odrębną placówką jest przedszkole powstałe w Jaworznie przy al. Piłsudskiego 86, która powstała w 2015 roku. W jej budynku mieści się także Żłobek. Najnowszą część firmy stanowi przedszkole i klub dziecięcy założone przy ulicy Władysława Sikorskiego 1z w Chrzanowie w 2018 roku. Oprócz tego, właścicielka firmy prowadzi także dwie niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Chrzanowie i Jaworznie.

Obecnie firma Centrum Edukacji zatrudnia około 100 pracowników: nauczycieli, terapeutów/specjalistów oraz pracowników pomocniczych. W duchu edukacji froeblowskiej od ponad 20 lat konsekwentnie prowadzi swoją firmę, której dobro dziecka jest najważniejszym i centralnym elementem podejmowanych decyzji

O misji i oddaniu właścicielki można by pisać godzinami, niemniej jednak poniżej wskażemy najważniejsze punkty i myśli, które przewodzą nam w działaniu.

Misja Przedszkola

 Poznawanie i rozumienie siebie i świata
 Nabywanie umiejętności poprzez działanie
 Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
 Budowanie systemu wartości

1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania

2. Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam)

3. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.

4. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.

5. Dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia.

6. Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.

7. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.

8. Poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.

9. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze

szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania).

10. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

11. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:

a. przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie

b. społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury

c. technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie, oraz przekształcanie przedmiotów lub zmianę ich ułożenia w przestrzeni i czasie

1. Wspieranie samodzielnych działań dziecka

2. Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań

3. Pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań

4. Umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań

5. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych

6. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka

7. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce

8. Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu

9. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności

1. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami

2. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa

3. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych

4. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań

5. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia

6. Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny

7. Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym

8. Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania, i dochodzenia do kompromisu

9. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie

10. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów

11. Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób

1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez:

a. przekaz osobowy nauczyciela

b. tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości

2. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska

3. Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych

4. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji

5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych

Czy zgadzasz się z naszą misją?