100 Bajek

Kształcenie specjalne

Wsparcie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, realizowane jest zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu i w ramach obowiązujących przepisów prawa (podstawa programowa wychowania przedszkolnego, rozp. MEN). Zajęcia odbywają się codziennie w zależności od wieku oraz możliwości psychofizycznych dziecka w czasie od 15 – 30 minut. Forma zajęć dostosowana jest do potrzeb dziecka i przeprowadzana jest indywidualnie lub grupowo z udziałem nauczyciela prowadzącego, oligofrenopedagoga, terapeuty i asystenta osoby niepełnosprawnej.