100 Bajek

Grupa II Misie (3 – 4 latki)

Kadra

 • Joanna Pabis – wychowawca grupy
 • Iwona Kulesza – pomoc wychowawcy

Czerwiec 2018

1. Dzień Dziecka
2. Wakacje tuż, tuż
3. Kolory Lata
4. Do widzenia Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia:

 • W sposób kulturalny wyraża własne opinie.
 • Różnicuje pojęcia: prawa dziecka, bezpieczne zabawy; dobre rady, przestrogi.
 • Orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.
 • Zna i rozpoznaje dzieci z różnych stron świata.
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie tolerancja.
 • Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Dokonuje porównania różnych miejsc wypoczynku podczas wakacji; wskazuje podobieństwa i różnice.
 • Wymienia i wskazuje niebezpieczeństwa, jakie grożą, gdy nie przestrzega się zasad.
 • Rozpoznaje zjawiska atmosferyczna charakterystyczne dla danej pory roku i podaje ich nazwy.
 • Określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody; nie naraża się na niebezpieczeństwo, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie wbiega do zimnej wody w czasie upału.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku i podaje ich nazwy.
 • Przyrządza pod nadzorem dorosłych proste dania, przestrzega zasad higieny.
 • Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej zbiorów.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni: obok, za, przed, nad, pod, z lewej strony, z prawej strony.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9 z uwzględnieniem kierunku liczenia.
 • Manipuluje przedmiotami podczas dodawania i odejmowania.
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy.
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: najmniejszy, mały, większy, największy.
 • Rozpoznaje i wymawia głoskę h.

 

Marzec 2018

1.  OZNAKI WIOSNY
2. WSZYSTKO ROŚNIE
3. PRACOWITA WIOSNA
4. ŚWIETA WIELKANOCNE

 

Przewidywane osiągnięcia:

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi określania wysokości.
 • Podaje nazwy narzędzi wykorzystywanych w pracy ogrodnika
 • Buduje dłuższą wypowiedź na temat obrazka
 • Bawi się w domino głoskowe; wyróżnia głoskę w nagłosie.
 • Różnicuje głoski w i f, s i sz.
 • Rozpoznaje głoski: g, c.
 • Zna ludowe zwyczaje wielkanocne swojego regionu.
 • Wskazuje na mapie: Łowicz, Katowice, Zakopane
 • Wskazuje elementy charakterystyczne dla świąt Wielkiejnocy
 • Określa cechy pogody w okresie przedwiośnia
 • Wymienia oznaki wiosny
 • Wyjaśnia znaczenie przysłowia W marcu jak w garncu; zna zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia
 • Wskazuje na obrazku niektóre ptaki przylatujące wiosną i podaje ich nazwy
 • Wskazuje na obrazku niektóre kwiaty kwitnące w okresie przedwiośnia i wczesnej wiosny i podaje ich nazwy
 • Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej zbiorów
 • Wymienia, co potrzebne jest roślinie do wzrostu: woda, słońce, gleba, powietrze, nawozy
 • Wskazuje części rośliny i podaje ich nazwy
 • Dokonuje pomiaru długości za pomocą dowolnej miarki (sznurek, tasiemka, patyk)
 • Podejmuje próby rozwiązywania prostych zadań z treścią

 

STYCZEŃ 2018

1. Skok w Nowy Rok
3. Wszędzie biało
3. Babcia i dziadek
4. Zimowe zabawy

 • Poznajemy zwyczaje związane z nocą Sylwestrową
 • Poznajemy przedmioty którymi odmierzamy czas- zegary, klepsydry itd.
 • Utrwalamy nazwy i kolejność miesięcy oraz dni tygodnia
 • Posługujemy się pojęciami : najmłodszy, najstarszy, najniższy, najwyższy
 • Co to jest śnieg?- wyjaśniamy, eksperymentujemy , dyskutujemy
 • Poznajemy zwierzęta które mieszkają blisko biegunów
 • Poznajemy literkę P,Y – wyszukujemy głoski w wyrazach i wskazujemy na początku , w środku i na końcu
 • Tworzymy zbiory 4 elementowe-porównujemy liczebność
 • Opowiadamy o swoich Babciach i dziadkach- uczymy się wierszy i piosenek na ich cześć
 • Poznajemy literkę B- wyszukujemy ilustrację rozpoczynające się na głoskę B
 • Poznajemy linie :Faliste, łamane, i pętle

PAŹDZIERNIK 2017

1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
2. JESIENIĄ W PARKU
3. JESIENIĄ W LESIE
4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
– Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
– Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1
– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
– Nauka piosenek i pląsów.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ 2017

1. W przedszkolu
2. Moja miejscowość
3. Ja, ty i środowisko
4. Dary jesieni na talerzu.

– Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
– Poznanie topografii przedszkola.
– Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
– Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
– Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
– Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
– Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
– Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
– Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
– Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
– Nauka piosenek i pląsów.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom