100 Bajek

Dla rodziców

Nasze zajęcia

W ramach czesnego proponujemy Państwu:

 • Realizację programu wychowania przedszkolnego
 • Język angielski – codziennie
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Opieka fizjoterapeuty
 • Zajęcia taneczne
 • Opieka logopedy
 • Opieka terapeuty pedagoga
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Umuzykalnienie metodą Gordona
 • Szachy
 • Hipoterapia

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne)

 • Indywidualne zajęcia z logopedą
 • Indywidualne lekcje szachów
 • Indywidualne zajęcia z terapeutą

Bezpłatnie realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniami.

Warunki lokalowe

Nasze przedszkole mieści się w nowocześnie urządzonych pomieszczeniach o powierzchni 800 m2. W budynku mieści się również żłobek dla młodszych dzieci. Duży nacisk kładziemy na estetykę sal a kolorowe rysunki nadają całemu wnętrzu ciepły i domowy klimat.

Przedszkole posiada doskonale wyposażone i przestronne pomieszczenia do pracy z dziećmi:

 1. sala zabaw różowa
 2. sala do rehabilitacji/gimnastyczna/SI
 3. sala zabaw pomarańczowa
 4. sala zabaw niebieska
 5. sala zabaw żółta
 6. sala zabaw pomarańczowa duża
 7. gabinet logopedyczny
 8. gabinet psychologiczny
 9. gabinet pedagogiczny
 10. gabinet – sala doświadczenia świata

Przedszkole korzysta z kuchni mieszczącej się w tym samym budynku. Gabinet kierownictwa placówki znajduje się tuż przy wejściu. Placówka spełnia wszystkie normy stawiane przed tego typu placówkami. Wyposażenie budynku posiada odpowiednie atesty i zostało pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców:

 • sanitarno-epidemiologicznych
 • BHP
 • straż pożarną

Nasz ogród

Niewątpliwym atutem naszego przedszkola jest duży zielony ogród z pięknym starodrzewiem, który stanowi oazę ciszy i spokoju, pozwala na zabawę na świeżym powietrzu.

Wyposażenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i posiada odpowiedni certyfikat.

Nasza kuchnia

Dzieci jedzą pięć – sześć smacznych i pożywnych posiłków, opracowanych pod okiem dietetyka. Obiad jest dzielony na pierwsze danie (zupę) o 11:00 i drugie danie o 13:00. Wszystkie dania przygotowane są w kuchni, zgodnie z przepisami i normami zatwierdzonymi przez Rejonową Stację Sanitarno – Epidemiologiczna oraz zgodnie z systemem zarządzania jakością HACCP.

Śniadanie godzina 8:30
Drugie śniadanie godzina 09:30
Obiad (pierwsze danie) godzina 11:00
Obiad (drugie danie) godzina 13:00
Podwieczorek godzina 14:30

odziny otwarcia

 • cały rok
 • 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 • w godzinach od 6:00 do 18:00

Opłaty

Przedszkole nie pobiera opłat za wyżywienie dzieci.

Czesne jest zależne od ilości godzin, które dziecko przebywa w przedszkolu:

Do 6 godzin 480 zł
Do 9 godzin 540 zł
Do 12 godzin 600 zł

Jeśli dziecko jest nieobecne powyżej 5 roboczych kolejnych dni, a Rodzic zawiadomi o przewidywanym terminie nieobecności to przysługuje mu obniżenie stawki czesnego:

Do 6 godzin 12 zł
Do 9 godzin 13 zł
Do 12 godzin 14 zł
(za każdy dzień roboczy)

 

Opłaty są pobierane do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie przedszkola.
Numer konta:
31 1910 1048 2116 2111 2330 0001

Atuty

 • Dzieci z alergią nie są problemem
 • Budynek przedszkola oddalony od ruchliwych ulic
 • Kamery wideo w salach
 • Ogród z atestowanym placem zabaw
 • W ramach czesnego prowadzimy zajęcia dodatkowe: szachy, taniec oraz j. angielski – codziennie, hipoterapia
 • dodatkowo: logopedia, opieka psychologa i pedagoga
 • Doświadczona kadra
 • Prowadzimy nieodpłatnie zajęcia dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

Zapisy

Aby zgłosić swoje dziecko do przedszkola, należy wypełnić kartę zapisu dziecka. Można ją pobrać w formacie .doc z naszej strony lub otrzymać na miejscu, w sekretariacie przedszkola.

Misja Przedszkola (Koncepcja)

 1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata
  1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania
  2. Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam)
  3. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.
  4. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
  5. Dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia.
  6. Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.
  7. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.
  8. Poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.
  9. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania).
  10. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
  11. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:
   1. przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie
   2. społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury
   3. technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie, oraz przekształcanie przedmiotów lub zmianę ich ułożenia w przestrzeni i czasie
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie
  1. Wspieranie samodzielnych działań dziecka
  2. Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań
  3. Pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań
  4. Umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań
  5. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych
  6. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka
  7. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce
  8. Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu
  9. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
  1. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
  2. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa
  3. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
  4. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań
  5. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia
  6. Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny
  7. Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
  8. Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania, i dochodzenia do kompromisu
  9. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie
  10. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów
  11. Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób
 4. Budowanie systemu wartości
  1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez:
   1. przekaz osobowy nauczyciela
   2. tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości
  2. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska
  3. Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych
  4. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji
  5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych