100 Bajek

Dla rodziców – III Niepubliczne przedszkole w Chranowie

Nasze zajęcia

W ramach czesnego realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz proponujemy Państwa dzieciom zajęcia:

 • językowe /języka ojczystego,,angielskiego /,
 • matematyczne
 • gimnastyczne
 • komunikacji społecznej,
 • terapeutyczne,
 • kulinarne,
 • w ogrodzie,
 • artystyczne,
 • teatralne,
 • plastyczne,
 • logopedyczne,
 • umuzykalniające,
 • szachowe,
 • taneczne

Realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniami. 

Warunki lokalowe

Nasze przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku o powierzchni około  600 m2. Cały budynek jest do naszej dyspozycji. Duży nacisk kładziemy na estetykę sal a drewniane wyposażenie nadaje całemu wnętrzu ciepły i domowy klimat.

Przedszkole posiada doskonale wyposażone i przestronne pomieszczenia do pracy z dziećmi:

 1. sala zabaw morska
 2. sala zabaw wiejska
 3. sala zabaw  leśna
 4. sala zabaw chmurkowa
 5. sala zabaw górska
 6. sala rehabilitacyjna
 7. sala do SI
 8. gabinet logopedy
 9. gabinet psychologa
 10. gabinet  pedagoga
 11. gabinet neurologopedy
 12. gabinet oligofrenopedagoga
 13. szatnia
 14. niewielkie zaplecze kuchenne

Nasz ogród na dachu.

Niewątpliwym atutem naszego przedszkola jest duży  ogród zabaw znajdujący się na dachu, który stanowi oazę ciszy i spokoju, pozwala na zabawę na świeżym powietrzu.

Wyposażenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, wykonane jest z drewna i pozwala rozwijać wyobraźnię dzieci.

Nasza kuchnia

Dzieci jedzą pięć smacznych i pożywnych posiłków, opracowanych pod okiem dietetyka. Obiad jest dzielony na pierwsze danie (zupę) o 11:00 i drugie danie o 13:00. Śniadania przygotowane są w naszej kuchni, obiady są przywożone przez firmę kateringową.

Śniadanie godzina 8:30
Drugie śniadanie godzina 10:00
Obiad (pierwsze danie) godzina 11:00
Obiad (drugie danie) godzina 13:00
Podwieczorek godzina 14:30

Godziny otwarcia

 • cały rok
 • 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 • w godzinach 0d 6.00 do 18.00

Opłaty

Przedszkole nie pobiera opłat za wyżywienie dzieci.

Czesne jest zależne od ilości godzin, które dziecko przebywa w przedszkolu:

Do 6 godzin 480 zł
Do 9 godzin 540 zł
Do 12 godzin 600 zł

Jeśli dziecko jest nieobecne powyżej 5 roboczych kolejnych dni, a Rodzic zawiadomi o przewidywanym terminie nieobecności to przysługuje mu obniżenie stawki czesnego:

Do 6 godzin 12 zł
Do 9 godzin 13 zł
Do 12 godzin 14 zł
(za każdy dzień roboczy)

Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ponoszą stałą opłatę 150 zł miesięcznie.

Opłaty są pobierane do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie przedszkola.

Numer konta:
31 1910 1048 2116 2111 2330 0001

Atuty

 • Dziecko jest dla nas najważniejsze
 • Dzieci z alergią nie są problemem
 • W ramach czesnego prowadzimy zajęcia dodatkowe: szachy, taniec, zajęcia z kucykiem oraz j.angielski -codziennie
 • dodatkowo:  logopedia,opieka psychologa i pedagoga
 • Doświadczona kadra
 • Prowadzimy nieodpłatnie zajęcia dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 • Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
 • w pracy wykorzystujemy metodę FROEBLA

Zapisy

Aby zgłosić swoje dziecko do przedszkola, należy wypełnić kartę zapisu dziecka. Można ją pobrać w zakładce „DO POBRANIA” z naszej strony lub otrzymać na miejscu, w sekretariacie przedszkola.

Integracja dzieci niepełnosprawnych

Dziecko

 • reprezentuje postawy szacunku nie tylko dla niepełnosprawnych ale w ogóle dla każdej odmienności
 • uczy się w sposób naturalny i spontaniczny udzielania pomocy słabszym
 • kształtuje pozytywne cechy osobowości tj. wrażliwości, życzliwości, otwartość na potrzeby drugiego człowieka

Nauczyciel

 • poszerza wiedzę na temat wszelakich niepełnosprawności poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, prezentacje na posiedzeniach rady pedagogicznej, konsultacje koleżeńskie
 • pedagogizacja rodziców

Rodzic

 • rozumie i prezentuje pozytywne zachowania wobec niepełnosprawnych

Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym

Dziecko

 • zna i przestrzega normy i zasady społeczno-moralne

Nauczyciel

 • utrwala i koryguje normy i zasady społeczno- moralne

Rodzic

 • bierze aktywny udział w procesie wychowawczo- dydaktycznym

Misja Przedszkola (Koncepcja)

 1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata
  1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania
  2. Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam)
  3. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.
  4. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
  5. Dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia.
  6. Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.
  7. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.
  8. Poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.
  9. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania).
  10. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
  11. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:
   1. przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie
   2. społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury
   3. technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie, oraz przekształcanie przedmiotów lub zmianę ich ułożenia w przestrzeni i czasie
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie
  1. Wspieranie samodzielnych działań dziecka
  2. Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań
  3. Pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań
  4. Umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań
  5. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych
  6. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka
  7. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce
  8. Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu
  9. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
  1. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
  2. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa
  3. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
  4. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań
  5. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia
  6. Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny
  7. Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
  8. Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania, i dochodzenia do kompromisu
  9. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie
  10. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów
  11. Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób
 4. Budowanie systemu wartości
  1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez:
   1. przekaz osobowy nauczyciela
   2. tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości
  2. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska
  3. Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych
  4. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji
  5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych